اگر در سلام نماز در صحیح گفتن تشهد شک کنیم، باید برگردیم و دوباره بخوانیم یا نباید برگردیم یا اختیاری است؟
اگر در سلام نماز در صحیح گفتن تشهد شک کنیم، باید برگردیم و دوباره بخوانیم یا نباید برگردیم یا اختیاری است؟ اگر از اشتباه گفتن مطمئن باشیم، چطور؟

باسمه تعالی

می توانید به شک خود اعتنا نکنید و می توانید به قصد احتیاط از قسمت اشتباه بخوانید و بعد سلام را تکرار کنید؛ البته اگر این کار موجب وسواس شود، اعتنا جایز نیست.

کد سایت fa8515
طبقه بندی موضوعی شکیات