اعضای بدون روح مردار حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت مثل مو و ناخن وسم آیا نجس اند؟
اعضای بدون روح مردار حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت مثل مو و ناخن وسم آیا نجس اند؟

باسمه تعالی

پاک هستند.

کد سایت fa8521
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات