دختری که به عقد مردی درآمده ولی هنوز در خانه پدر است، آیا خروج از خانۀ پدرش باید با اذن شوهر باشد؟
دختری که به عقد مردی درآمده ولی هنوز در خانه پدر است، آیا خروج از خانۀ پدرش باید با اذن شوهر باشد؟ نفقه اش بر عهدۀ کیست؟ آیا تمکین تام یا ناقص بر او واجب است؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال تمکین کامل حتی نزدیکی در صورت درخواست شوهر بر این دختر واجب است.

2. ظاهراً در عرف در قبال اینکه که دختر در ایام عقد در خانه پدر می ماند، نفقه اش هم بر عهدۀ پدر است و خروجش از خانۀ پدر تا جایی که با حق استمتاع شوهر منافات نداشته باشد، به صلاح دید پدر است.

 

 

کد سایت fa8522