اگر جوانی عادت به آهنگ مطرب دارد، آیا یک دفعه باید کنار بگذارد یا اگر برایش سخت است به تدریج می تواند کنار بگذارد؟
اگر جوانی عادت به گوش دادن به آهنگ مطرب و رقص آور دارد و تصمیم به گوش ندادن به آن موسیقی مطرب گرفته است. آیا یک دفعه باید آن آهنگ را کنار بگذارد یا اگر برایش سخت است و عادت کرده کم کم و به تدریج می تواند آن موسیقی مطرب را کنار بگذارد؟

باسمه تعالی

اگر ترک این کار به کلی برایش میسور نیست یا عسر و حرج دارد، باید به تدریج و به هر اندازه که رفع عسر و حرج می شود، کنار بگذارد.

کد سایت fa8523
طبقه بندی موضوعی توبه