آیا فضله و مدفوع پرندگان به ویژه حرام گوشت نجس است؟
آیا فضله و مدفوع پرندگان به ویژه حرام گوشت نجس است؟

باسمه تعالی

فضله و مدفوع تمام پرندگان حتی حرام گوشت، پاک است.

کد سایت fa8524
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات