مقداری پول دارم که قصد تهیۀ منزل و خرید خودرو دارم اما میزان پول به خرید منزل نمی رسد، آیا با فرا‌ رسیدن سال خمسی جدید به این پول خمس تعلق می گیرد؟
مقداری پول دارم که قصد تهیۀ منزل و خرید خودرو دارم اما میزان پول به خرید منزل نمی رسد، آیا با فرا‌ رسیدن سال خمسی جدید به این پول خمس تعلق می گیرد؟ در صورتی که خمس به این پول تعلق نگیرد، آیا خرج کردن از این پول در مصارف روزانه، خرید وسایل منزل، مسافرت یا حتی سرمایه گذاری به قصد افزایش میزان پول تا بتوانم با آن خانه و ماشین تهیه کنم، جایز است؟

باسمه تعالی

1. اگر با رعایت شأن و جایگاه خود به این امور احتیاج دارید و راهی برای تهیۀ آن ها جز طریق مزبور ندارید و نیز این پس انداز صرفاً به همین منظور باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.

2. اگر پس انداز مزبور در غیر این منظور مصرف شود، باید خمس آن مقدار مصرف شده پرداخت گردد ولی اگر برای همان منظور سرمایه گذاری شود، همچنان مشمول خمس نخواهد بود.

کد سایت fa8525
طبقه بندی موضوعی مئونه|سرمایه