آیا وضو و غسل با لاک ناخن که پاک کردن آن عسر و هرج ندارد ولی مصرف لاک و مادۀ پاک کننده و هزینه را بالا می برد، اشکال دارد یا خیر؟
آیا وضو و غسل با لاک ناخن که پاک کردن آن عسر و هرج ندارد ولی پاک کردن آن در وقت نماز کمی زحمت دارد و مدام پاک کردن مصرف لاک و مادۀ پاک کننده را بالا می برد و باید برای خرید مجدد مقداری هزینه متحمل شد، اشکال دارد یا خیر؟ لاک ناخن هم مانند کاشت ناخن حکم غرض عقلایی مشروع دارد؟ آیا وضو و غسل روی آرایش صورت که ضد آب باشد چطور؟ چون واقعاً سخت است که هر بار برای وضو مجبور به پاک کردن باشی و دوباره آرایش کنی و در این صورت پوست صورت حساس شده و ابرو و مژه ممکن است دچار ریزش شوند و مواد آرایشی هم به سرعت تمام می شود و باید متحمل هزینۀ مجدد شد.

باسمه تعالی

1. در صورت امکان پاک کردن لاک بدون عسر و حرج باشد، باید پاک کند و غسل و وضو با این لاک صحیح نیست.

2. صرف بالا رفتن مصرف لاک و مادۀ پاک کنند و افزایش هزینۀ خرید این امور، مجوز برای پاک نکردن آن در غسل و وضو نیست.

3. زیبایی از اغراض عقلائی مشروع است که یکی از راه های حصول آن استفاده از لوازم آرایشی از جمله لاک است اما آنچه در سایر استفتائات در خصوص جایز بودن کاشت ناخن و مژه گفته شد، مربوط به جایی بود که امکان برداشتن ناخن یا مژه کاشته شده نیست یا این کار عسر و حرج دارد در حالی که فرض اول سؤال این کار عسر و حرج ندارد.

4. در فرض دوم سؤال که استفاده لوازم آرایشی برای زیبایی و پاک کردن مداوم آن ها باعث بیماری یا آسیبی در بدن فرد باشد، جایز است استفاده کند و لازم نیست برای غسل و وضو پاک کند.

کد سایت fa8526
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال