آیا به پول رهن منزل خمس تعلق می گیرد؟
آیا به پول رهن منزل خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

1. آنچه امروز به عنوان رهن و اجاره یا رهن کامل خانه رایج است، معاملۀ ربوی است و حرام است.

2. مالی که در امر حرام صرف شود، مشمول خمس می شود.

کد سایت fa8532
طبقه بندی موضوعی مئونه