آیا پاداش هایی که به یک کارمند داده می شود، جزو هدیه محسوب می شود و خمس دارد؟
آیا پاداش هایی که به یک کارمند داده می شود، جزو هدیه محسوب می شود و خمس دارد؟

باسمه تعالی

1. اینکه این پاداش ها هدیه هستند یا اجرت تعهد شده آن نهاد یا شرکت، تابع مفاد قوانین و مقررات در این خصوص است؛ مثلاً اگر این موارد قابل مطالبه نباشند و نتوان آن نهاد یا سازمان را ملزم به پرداخت کرد، ظاهراً هدیه است.

2. اگر هدیه نباشد، خمس دارد و نیز اگر هدیه باشد و بزرگ و غیر معمول محسوب شود، خمس دارد اما اگر کوچک و معمولی باشد، خمس ندارد.

کد سایت fa8533