در شرایط کنونی کاهش روزافزون ارزش پول و بالا رفتن روزانۀ قیمت کالا تکلیف مردم دربارۀ خمس چیست؟
در شرایط کنونی کاهش روزافزون ارزش پول و بالا رفتن روزانۀ قیمت کالا تکلیف مردم دربارۀ خمس چیست؟

باسمه تعالی

به افزایش ارزش ناشی از تورم خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa8543
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس