آیا گرفتن دستمزد برای بافتن فرشی که نقشه بازی پاسور را دارد، اشکال دارد؟
آیا گرفتن دستمزد برای بافتن فرشی که نقشه بازی پاسور را دارد، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

گرفتن دستمزد مزبور حرام نیست.

کد سایت fa8544
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره