اگر محل دقیق بخش نجس شده پتو را ندانیم و پای خود را با رطوبت روی پتو بگذاریم، آیا پای ما نجس شده است؟
اگر محل دقیق بخش نجس شده پتو را ندانیم و پای خود را با رطوبت روی پتو بگذاریم، آیا پای ما نجس شده است؟

باسمه تعالی

تا وقتی که مطمئن نیستید پای شما با رطوبت سرایت کننده دقیقاً با همان قسمت نجس شده برخورد کرده یا نه، پای شما نجس نیست.

کد سایت fa8545
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات