شخصی بیست سال پیش سکه ای پیدا کرده و آن را تملک کرده و در ما یحتاج خود مصرف نموده است. حالا به اشتباهش متوجه شده است. جبران آن چگونه است؟
شخصی بیست سال پیش سکه ای پیدا کرده و آن را تملک کرده و در ما یحتاج خود مصرف نموده است. حالا به اشتباهش متوجه شده است. جبران آن چگونه است؟


باسمه تعالی

اگر زمانی که سکه را پیدا کرده است، امیدی به یافتن صاحب آن نداشته، می توانسته آن را پیش خود نگه دارد تا صاحب آن پیدا شود یا آن را از طرف صاحبش صدقه دهد یا آن را برای خود تملک کند. در دو حالت اخیر اگر صاحب آن یافت شود، ضامن قیمت روز سکه خواهد بود. با این وصف، شما ضامن قیمت روز سکه هستید.

کد سایت fa8551
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی