اگر با یک زن اهل کتاب ازدواج موقت انجام شود بدون اینکه نزدیکی انجام شده باشد و آن زن همزمان با شخص دیگری هم خوابی کرده باشد، حکم او چیست؟
اگر با یک زن اهل کتاب ازدواج موقت انجام شود بدون اینکه نزدیکی انجام شده باشد و آن زن همزمان با شخص دیگری هم خوابی کرده باشد، حکم او چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر این زن اهل کتاب با آن شخص دیگر نزدیکی کرده باشد و در هنگام ارتباط واقعاً فکر می کرد این رابطه، شرعاً صحیح است و احتمال باطل بودنش را نمی داد، عدۀ وطی به شبهه بر عهده اش بوده است و باید در مدت عده از هرگونه رابطۀ جنسی با شوهر شرعی اش که در عقد موقت او است، اجتناب کند.

2. اگر احتمال باطل بودن آن رابطه می داد، نزدیکی اش با آن شخص دیگر، زنا بوده و زنا عده ندارد و می تواند با شوهر شرعی اش رابطۀ جنسی برقرار کند.

3. در این مسأله فرق نمی کند که این زن با شوهر شرعی اش، نزدیکی کرده باشد یا خیر.

کد سایت fa8564
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده