اینکه فرمودید اگر نجاستی با پارچه خیس طوری پاک شود که مانند آب تمیز شود، آن شیء پاک است، آیا فرقی بین بدن و سایر اشیاء وجود دارد؟
اینکه فرمودید اگر نجاستی با پارچه خیس طوری پاک شود که مانند آب تمیز شود، آن شیء پاک است، آیا فرقی بین بدن و سایر اشیاء وجود دارد؟

باسمه تعالی

خیر فرقی بین بدن و سایر اشیاء در این مسأله نیست.

کد سایت fa8587
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات