آیا عرق بدن انسان می تواند شیء متنجس را پاک کند؟
آیا عرق بدن انسان می تواند شیء متنجس را پاک کند؟

باسمه تعالی

گویا در نظر عرف عرق بدن به اندازۀ آب قدرت پاک کنندگی کثیفی های ظاهری را ندارد. بنابراین شرعاً نیز پاک کننده نیست. 

کد سایت fa8588
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات