آیا هر مایعی که از زنان خارج شود نجس است؟
وقتی شخصی اقدام به لیسیدن آلت تناسلی همسرش ( زن) می نماید ترشحات اولیه مهبل یا واژن از نظر شرعی پاک است یا خیر؟

 

باسمه تعالی

ترشحات خارج شده از واژن و فرج زن، مادامی که در آن منی یا خون یا نجاست دیگری نباشد، پاک است.