همسرم بعد از جنب شدن غسل جنابت انجام نمی دهد و با دستمال کاغذی پاک می کند و دستش را به همه جا می زند. آیا تمام وسایل خانۀ من نجس است؟
همسرم بعد از جنب شدن غسل جنابت انجام نمی دهد و خودش را با دستمال کاغذی پاک می کند. من دائم احساس می کنم دستش نجس شده و دستش را به همه جا می زند. آیا تمام وسایل خانۀ من نجس است؟ وقتی هم می گم حداقل دستت را بشوی بیشتر با من لج می‌کند.

باسمه تعالی

تا وقتی یقین ندارید با دست نجس و مرطوب به چیزی دست زده، چیزی نجس نشده است. از تجسس در این امور پرهیز کنید که زمینه ایجاد وسواس را فراهم می کند.

کد سایت fa8598
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات