آیا غروب آفتاب همان اذان مغرب است؟
آیا غروب آفتاب همان اذان مغرب است؟

باسمه تعالی

1. وقت اذان مغرب همان زمان مغرب شرعی است که با عبور قرمزی آسمان از شرق به غرب و از روی سر فردی که زیر آسمان ایستاده است تحقق پیدا می‌کند که در فقه از آن به «ذهاب الحمرة المشرقیة» تعبیر می شود. 

2. مغرب شرعی (ذهاب الحمرة المشرقیة) با غروب خورشید از افق مقارن است.

کد سایت fa8620
طبقه بندی موضوعی وقت نماز