در رکوع نماز، گذاشتن دست بر روی زانو واجب است؟
در رکوع نماز، گذاشتن دست بر روی زانو واجب است؟

باسمه تعالی

در رکوع نماز، گذاشتن دست بر روی زانو مستحب است.

کد سایت fa8626
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز