زمان خواندن نماز وحشت (لیلة الدفن) چه زمانی است؟
زمان خواندن نماز وحشت (لیلة الدفن) چه زمانی است؟

باسمه تعالی

این نماز به نماز لیلة الدفن مشهور شده است اما باید در اولین شب فوت میت، بین اذان مغرب تا اذان صبح به نیت اداء انجام شود و اگر خوانده نشد، قضا ندارد.

کد سایت fa8639
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی