از 13 یا 12سالگی علایم بلوغ در من ظاهر شد گفته اید که روزه و نماز برای من واجب است ولی من نمی دانستم و نه نماز خواندم و نه روزه گرفتم. اکنون گرفتن این همه روزه و خواندن چند سال نماز برایم سخت است. حکم این مسئله و وظیفۀ من چیست؟
از 13 یا 12سالگی علایم بلوغ در من ظاهر شد گفته اید که روزه و نماز برای من واجب است ولی من نمی دانستم و نه نماز خواندم و نه روزه گرفتم. اکنون گرفتن این همه روزه و خواندن چند سال نماز برایم سخت است. حکم این مسئله و وظیفۀ من چیست؟

باسمه تعالی

1. باید نماز و روزه ها را به تدریج قضا کنید.

2. چون نمی دانستید و احتمال نمی دادید که بالغ شده باشید، افطار روزه های شما کفاره ندارد.

کد سایت fa864 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا