آیا مقاربت با زنی که ایام حیض او نزدیک شده یا رسیده است ولی هنوز دم حیضی در کار نیست، اشکال دارد؟
آیا مقاربت با زن در حالی که ایام حیض او نزدیک شده یا رسیده است ولی هنوز به حسب ظاهر دم حیضی در کار نیست و مرد احتمال می دهد یا یقین دارد با نزدیکی دم حیض آزاد می شود، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. تا وقتی یقین یا لااقل اطمینان به وجود حیض در داخل فرج زن، ندارد، نزدیکی جایز است؛ هرچند که ایام عادتش فرا رسیده باشد.

2. اینکه مرد از ابتدا احتمال می داده یا حتی یقین داشته با نزدیکی خون حیض در فرج زن پیدا می شود، شرعاً مانع از شروع نزدیکی نیست ولی به محض اینکه خون حیض پدید آمد، باید دست از جماع بکشد.

کد سایت fa8648
طبقه بندی موضوعی اغسال