ما نزدیک قطب شمال زندگی می‌کنیم و در بعضی ایام، زمان نماز صبح ساعت ۱۰ و نماز ظهر و عصر ساعت ۱۱ و نماز مغرب و عشا ساعت ۱۲.۳۰ می‌باشد. ما از ساعت ۹ صبح الی ۲ بعدازظهر، در مدرسه ایم و تا به منزل می رسیم همه‌ی نماز ‌های ما قضا می شود؛ آیا نمازهای خود را به نیّت قضا‌ بخوانیم؟
ما نزدیک قطب شمال زندگی می‌کنیم و در بعضی ایام، زمان نماز صبح ساعت ۱۰ و نماز ظهر و عصر ساعت ۱۱ و نماز مغرب و عشا ساعت ۱۲.۳۰ صبح است. ما از ساعت ۹ صبح الی ۲ در مدرسه ایم و تا به منزل می رسیم همۀ نماز ‌های ما قضا می شود. آیا نمازهای خود را به نیّت قضا‌ بخوانیم؟

باسمه تعالی

نماز های خود را در مدرسه بخوانید و نباید عمداً نماز را در وقت آن ترک کنید و اگر به هر دلیل ترک شد، قضای آن واجب است.

 

کد سایت fa865
طبقه بندی موضوعی وقت نماز