زمان قضای نماز ظهر و عصر چه موقع هست؟
زمان قضای نماز ظهر و عصر چه موقع هست؟

باسمه تعالی

1. وقت ادای نماز ظهر از اذان ظهر شروع می شود و تا نزدیک مغرب شرعی و زمانی که صرفاً بتوان چهار رکعت نماز عصر را بجا آورد، ادامه دارد و پس از آن قضا می شود.

2. وقت ادای نماز عصر از اذان ظهر شروع می شود و تا مغرب شرعی ادامه دارد و پس از آن قضا می شود.

کد سایت fa8651
طبقه بندی موضوعی وقت نماز