اگر با کارواش و به وسیله آب قلیل نجاست (بول) یک بار طوری شسته شود که اثری از نجاست در آن نماند، پاک می شود؟
اگر با کارواش و به وسیله آب قلیل نجاست (بول) یک بار طوری شسته شود که اثری از نجاست در آن نماند، پاک می شود؟

باسمه تعالی

در شستشوی شرعی چیزی که با بول نجس شده است، اگر آب قلیل باشد، دوبار شستن لازم است.

کد سایت fa8653
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات