خمس و زکات از چه زمانی واجب می شود؟ من شاغل و مجرد هستم ولی در خانۀ پدری زندگی می کنم.
خمس و زکات از چه زمانی واجب می شود؟ من شاغل و مجرد هستم ولی در خانۀ پدری زندگی می کنم.

باسمه تعالی

هرگاه مالک مالی شوید که متعلّق خمس یا زکات باشد و شرایط آن حاصل شود، باید خمس یا زکات را بپردازید؛ هر چند در خانۀ پدری زندگی کنید، مجرد باشید یا شغلی نداشته باشید.

 

 

کد سایت fa866