هنگام گرفتن وام یکی از شرایط آن با پارتی بازی حل شد تکلیف چیست؟
هنگام گرفتن وام یکی از شرایط آن با پارتی بازی حل شد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

اگر حق کسی را از بین برده باشید، یا خلاف قانون عمل کرده باشید، عمل شما حرام است، هر چند تصّرف شما در مال جایز باشد.

 

کد سایت fa867 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام بانک