آیا کف صابون مضاف است؟
آیا کف صابون مضاف است؟ یعنی در صورتی که نجاست چرب باشد و مجبور باشیم صابون بزنیم، آیا این کف نجس است. اگر این دست نجس کف آلود را با آب کر بشوریم، ترشحاتش پاک است؟ لباس نجسی که بعد از شستن هنوز مقداری آب کف توش باقی مانده باشد، پاک است؟

باسمه تعالی

1. کف صابون مایع محسوب نمی شود و بحث مضاف و غیر مضاف در آن بی معنا است.

2. اگر قسمتی از کف صابون نجس شود، نجاست به سایر قسمت های کف سرایت نمی کند و آن قسمت ها پاک هستند.

3. در شستن یک شیء کف آلود نجس با آب کر، اگر ترشحاتی آبی که هنگام شستن از آن جدا می شود رنگ، بو و طعم نجاست نگرفته باشد، پاک است و اگر در این مسأله شک هم داشته باشد، پاک است.

کد سایت fa8682
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات