اگر چند جا احتمال نجاست داشته باشد دو جا از چند جا را بشوریم کافی است یا نه؟
اگر چند جا احتمال نجاست داشته باشد دو جا از چند جا را بشوریم کافی است یا نه؛ مثلاً انگشت سبابه دست بنده نجس می شود و مدتی بعد وقتی می‌خوام بشویم، فراموشم شده دست راستم بود یا دست چپ. در این صورت یکی رو به اختیار بشویم کافی است یا هر دو را باید بشویم؟

باسمه تعالی

1. اگر در چنین فرض هایی تعداد مواردی که می شویید به اندازۀ تعداد موارد نجاست باشد، دیگر بعد از آن نجاستی از هیچ یک از آن اشیاء به چیز دیگر سرایت نمی کند و به اصطلاح فقهی، منجس بودن از بین می رود اما با این کار هنوز طهارت شرعی برای کل آن اشیاء حاصل نمی شود؛ به عبارت دیگر همۀ آن اشیاء پاک نشده اند اما هیچ یک نجس کننده هم نیستند.

2. در فرض سؤال یک مورد نجاست انگشت سبابه اتفاق افتاده و اگر شما یکی از دو انگشت سبابه را  بشویید، دیگر از هیچ یک از انگشتان سبابه نجاستی به چیز دیگر سرایت نمی کند؛ یعنی نجس کننده نیستند اما هنوز هر دو انگشت شما طاهر محسوب نمی شود و مثلاً شرط نماز خواندن که طهارت بدن است، حاصل نشده است و باید هر دو انگشت سبابه را بشورید تا بدن شما شرعاً برای نماز پاک محسوب شود.

کد سایت fa8702
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات