آیا خود ارضایی زن هم حرام است؟
آیا خود ارضایی زن هم حرام است؟

باسمه تعالی

1. تا زمانی که منی خارج نشود یا به ارگاسم نرسیده باشد، استمناء حرام تحقق پیدا نکرده است.

2. اگر فرد بداند یا احتمال عقلائی بدهد با کاری که می کند، منی از او خارج می شود، این کار حرام  خواهد بود.

3. از آنجا که معمولاً در بیشتر افراد خود ارضایی منتهی به خروج منی می گردد، احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.

4. در این مسأله فرقی بین زن و مرد نیست.

کد سایت fa8712
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی