اگر فردی نرم افزاری را به قصد به هم رساندن زن به مرد یا مرد به مرد برای زنا یا لواط طراحی کند، در صورتی که بهم رساندن و زنا یا لواط واقع شود، آیا به طراح این نرم افزار عنوان قواد صدق می کند یا خیر؟
اگر فردی نرم افزاری را به قصد به هم رساندن زن به مرد یا مرد به مرد برای زنا یا لواط طراحی کند، در صورتی که بهم رساندن و زنا یا لواط واقع شود، آیا به طراح این نرم افزار عنوان قواد صدق می کند یا خیر؟

باسمه تعالی

بله عنوان قواد بر این فرد صادق است.

کد سایت fa8722
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی