اگر در هنگام دخول زن به اوج لذت جنسی برسد، ترشحات بدن او باعث نجس شدن آلت مرد در هنگام داخل بودن یا خارج بودن می‌شود؟
اگر در هنگام دخول زن به اوج لذت جنسی برسد، ترشحات بدن او باعث نجس شدن آلت مرد در هنگام داخل بودن یا خارج بودن می‌شود؟

باسمه تعالی

1. اگر ترشحات مزبور لحظۀ ارگاسم ایجاد شده باشد، بنابر احتیاط واجب نجس هستند و به هر چیز اصابت کند آن را نجس می کند.

2. اگر ترشحات قبل از ارگاسم ایجاد شده یا شک دارید که قبلاً بوده یا لحظۀ ارگاسم ایجاد شده، بنا را بر پاکی ترشحات بگذارید.

 

کد سایت fa8724
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات