در فرشی که با ادرار نجس شده با ظرف از بالا آب ریختیم طوری که آب از آن عبور کند. آیا نیاز است جریان آب را قطع کنیم و دوباره بریزیم تا دو بار شستن صدق کند؟
در فرشی که با ادرار نجس شده با ظرف از بالا آب ریختیم طوری که آب از آن عبور کند و در ظرفی که زیر آن گذاشتیم ریخت. آیا نیاز است جریان آب را قطع کنیم و دوباره بریزیم تا دو بار شستن صدق کند؟ یا همین پی در پی آب ریختن برای شستن کافی است؟ اگر با ادرار خیس بود و خشک نشده بود، چطور؟

باسمه تعالی

1. اگر چیزی که با ادرار نجس شده است، برای تطهیر شرعی آن با آب قلیل، ابتدا باید عین نجاست را با آب یا چیز دیگری برطرف کرد به گونه ای که در نظر عرف «زائل شدن عین نجاست» صدق کند و سپس دوبار آن را آب کشی کرد.

2. بین دو آب کشی شرعی باید آب را قطع کرد، تا دوبار شستن صدق کند.

3. لازم نیست بین شستنی که برای برطرف کردن عین نجاست انجام می دهد و شستن بار اول، آب را قطع کند، بلکه همین مقدار که شستن را به صورت ممتد ادامه دهد و عرفاً «آبکشی بعد از ازاله نجاست» صدق کند، کافی است.

4. در این مسأله فرقی بین ادار خیس یا خشک شده نیست؛ البته گاهی ادرار به حدی کم است که با خشک شدن عرفاً «زائل شدن عین نجاست» صدق می کند و صرفاً باید دوبار آب کشی شرعی انجام شود.

کد سایت fa8730
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات