اگر انسان به کسی قول دهد که برای او کاری را انجام دهد و آن کار هم مستحب یا نهایتا مباح باشد ، ولی پدر وی او را از انجام آن کار منع نماید، در اینجا باید از حرف پدر اطاعت کند و خلف وعده کند یا این که به حرف پدر توجهی نکند و قول و وعده اش را عملی سازد؟
اگر انسان به کسی قول دهد که برای او کاری را انجام دهد و آن کار هم مستحب یا نهایتا مباح باشد ، ولی پدر وی او را از انجام آن کار منع نماید، در اینجا باید از حرف پدر اطاعت کند و خلف وعده کند یا این که به حرف پدر توجهی نکند و قول و وعده اش را عملی سازد؟

باسمه تعالی

اگر انجام وعده موجب ناراحتی پدر نمی شود، عمل به آن واجب است و اگر پدر را آزرده خاطر سازد بهتر است از انجام آن خودداری شود.

کد سایت fa876