فروش غذایی که نجس شده در کشورهای اروپایی چه حکمی دارد؟
با توجه به اینکه این ها معروف اند به مسیحی ولی ممکن است مسلمانان هم که اینجا زندگی می کنند آن غذا را بخرند که خودشان مصرف کنند یا به شخص دیگری که شاید مسیحی باشد بدهند؟

باسمه تعالی

تا وقتی علم ندارید که مشتری مسلمان است و می خواهد خودش یا مسلمان دیگری مصرف کند، فروش غذای نجس اشکال ندارد.

کد سایت fa8773