اگر بچه های نابالغ آهنگ مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب گوش می کردند، شرعاً باید به آن ها تذکر داد؟
اگر بچه های نابالغ آهنگ مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب گوش می کردند، شرعاً باید به آن ها تذکر داد یا چون نابالغ هستند تذکر واجب نیست؟

باسمه تعالی

نابالغ تکلیفی ندارد و واجب نیست او را از این کار منع کنید اما بر والدین و کسانی که امکانش را دارند لازم است در این موارد با مشورت کارشناس ماهر و مورد اعتماد و تدبیر، اقدامات تربیتی لازم را انجام دهند.

کد سایت fa8784
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر