بنده کارم تولید و فروش مانتو است، اگر آستین مانتوهایی که تولید می کنم کمی کوتاه باشند، چه حکمی دارد؟
بنده کارم تولید و فروش مانتو است، اگر آستین مانتوهایی که تولید می کنم کمی کوتاه باشند، چه حکمی دارد؟ (البته در کنار آن ساق دست هم تولید خواهم کرد)

باسمه تعالی

این کار شما حرام نیست.

کد سایت fa8795
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب