فردی نمی تواند مسح پا را بکشد، اگر امکان کمک گرفتن از نایب نباشد یا موجب منت یا تحقیر یا هزینه باشد، وظیفه اش چیست؟
فردی به خاطر عارضه نمی تواند خم شود و مسح پا را بکشد، اگر امکان کمک گرفتن از نایب هم جهت مسح نباشد، وظیفه اش چیست؟ اگر امکان کمک گرفتن باشد ولی موجب منت یا تحقیر یا هزینه باشد وظیفه اش در وضو یا غسل چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر توان مالی نائب گرفتن را داشته باشد، باید برای غسل یا وضو نائب بگیرد و اگر توان ندارد، واجب نیست نائب بگیرد و می تواند برای وضو یا غسل تیمم کند.

2. اگر نائب گرفتن موجب تحقیر و منت  شدید باشد، نباید نائب بگیرد و باید برای وضو یا غسل تیمم کند.

3. اگر نمی تواند خودش اعمال وضو یا غسل را انجام دهد و امکان نائب گرفتن را هم ندارد، باید به جای وضو یا غسل تیمم کند.

کد سایت fa8832
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال