آیا اجاره طلا از لحاظ شرعی مشکلی دارد؟
آیا امکان دارد 1 کیلو طلا به شخصی داده و قید شود سال آینده علاوه بر طلا میزان 200 گرم اضافه پرداخت گردد و کلیه ضرر های آن به صلح ختم گردد که به نوعی در سود و زیان شریک بود؟ آیا اجاره طلا از لحاظ شرعی مشکلی دارد؟ مثلاً قید شود یک کیلو طلا به شما داده می شود و می بایست ماهیانه 5 میلیون تومان بابت اجاره پرداخت شود؟

باسمه تعالی 

1. فرض اول سؤال ربا است و جایز نیست.

2. . اجارۀ طلا در جایی که منفعت عقلائی مشروعی در این کار وجود داشته باشد و عرفاً حیله ربا خواری نباشد؛ مانند اجارۀ کردن طلای ساخته شده خاص برای کلکسیون و موزه اشکال ندارد؛ البته در این فرض گیرندۀ طلا حق تصرف در اصل طلای مزبور را ندارد و می تواند صرفاً از منفعت به نمایش گذاردن آن استفاده کند.

3. اجاره طلا در غیر مورد یاد شده و از جمله فرض سؤال جایز نیست.

کد سایت fa8872
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|مسائل متفرقه اجاره