آیا برای عده نگه داشتن، دخول شرط است یا ریختن منی داخل فرج؟
آیا برای عده نگه داشتن، دخول شرط است یا ریختن منی داخل فرج؟

باسمه تعالی

عده به مجرد دخول ـ هر چند انزال منی رخ ندهد ـ و یا با ریختن منی داخل فرج ـ هرچند دخولی صورت نگیرد ـ ثابت می گردد.

کد سایت fa89
طبقه بندی موضوعی احکام عده