آیا خواندن نماز، هنگام گفته شدن اذان ظهر صحیح است؟
آیا خواندن نماز، هنگام گفته شدن اذان ظهر صحیح است؟

باسمه تعالی

پس از داخل شدن وقت نماز ظهر یعنی همان آغاز اذان ظهر، خواندن نماز ظهر صحیح است.

 

کد سایت fa893
طبقه بندی موضوعی وقت نماز