دختری که حقوق خود را جهت خرید جهیزیه اش پس انداز می کند و زمان ازدواجش نیز مشخص نیست، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ اگر به این نیت که خمس ندهد پول خود را به نزدیکان مثلاً مادر خود هدیه دهد، اشکال شرعی دارد یا خیر؟
دختری که حقوق خود را جهت خرید جهیزیه اش پس انداز می کند و زمان ازدواجش نیز مشخص نیست، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ اگر به این نیت که خمس ندهد پول خود را به نزدیکان مثلاً مادر خود هدیه دهد، اشکال شرعی دارد یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر با رعایت شأن و جایگاه خود به جهیزیه احتیاج دارید و راهی جز طریق مزبور ندارید و نیز این پس انداز صرفاً برای تهیۀ همین باشد و به همین منظور باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد. اما اگر این اموال کنار گذاشته شده در غیر این منظور مصرف شود، باید خمس آن پرداخت گردد.

کد سایت fa896
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس