من دچار کمی وسواس در مورد نجاست هستم. چگونه باید از نجس بودن چیزی مطمئن شوم؟ آیا در مورد نجس بودن چیزی باید مطمئن بود یا شک داشتن کافی است؟
من دچار کمی وسواس در مورد نجاست هستم. چگونه باید از نجس بودن چیزی مطمئن شوم؟ آیا در مورد نجس بودن چیزی باید مطمئن بود یا شک داشتن کافی است؟

باسمه تعالی

1. وسواس یک بیماری روانی است که به سرعت رشد می کند و به کندی درمان می شود. وسواس یک بیماری روانی است که در اثر توجه و اعتنا بدان تشدید می گردد و به دنبال بی اعتنایی بهبود خواهد یافت. میزان بی اعتنایی در وسواس با توجه به شدت و دایرۀ این بیماری در افراد مختلف و مقدار طول درمان در نظر گرفته شده برای یک بیمار، متفاوت است. بنابراین لازم نیست در ابتدای درمان به کلی نسبت به وسوسه ها و شکوک خود بی اعتنایی کند، بلکه در مواردی این کار موجب پریشانی روح و تشدید بیماری هم می گردد. بنابراین باید به تدریج این کار را انجام دهد تا جایی که نسبت به تمام موارد وسوسه و شکوک غیر متعارف خود بی اعتنا شود. همچنین در تمام موارد وسواس و شکوک غیر متعارف عمل افراد متعارف و عادی مثل یکی از اعضای خانواده را معیار قرار دهد و مانند ایشان عمل کند.

2. عمل وسواسی حرام و عبادتی که با وسواس انجام شود، باطل است. اما در صورتی که فرد وسواسی در مسیر درمان خود بر طبق آنچه در جواب اول گذشت، عمل کند و بالطبع مرتکب عمل وسواسی شود، این اعمال حرام و باطل نیستند، بلکه اگر درمان وسواس بر انجام همین اعمال متوقف باشد، ارتکاب این اعمال واجب خواهد بود.

3. یقین و اطمینان وسواسی حکم شک را دارد به این معنا که اگر فرد وسواسی به نجاست چیزی یقین یا اطمینان پیدا کرد، نباید به آن اعتنا کند و آن چیز برای وی محکوم به طهارت است و در این مسأله فرقی بین عین نجاست یا اشیاء متنجس نیست.

4. در مسیر درمان وسواس ضمن توکل و امید به خدا از تکرار ذکر «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم» غافل نشود.

کد سایت fa907
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس