در صورتی که شخصی فضولاً ملکی را به مشتری بفروشد و مالک واقعی ملک را از دست مشتری خارج نماید، در آن صورت آیا مشتری علاوه بر ثمن معامله نسبت به قیمت افزوده هم استحقاق مالکیت دارد؟
1. اگر مشتری جاهل به مستحقاً للغیر بودن مالی باشد و آن را ابتیاع نماید و مالک واقعی، ملک را از ید مشتری جاهل، خارج نماید آیا مشتری می تواند علاوه بر ثمن معامله نسبت به قیمت افزوده ملک (توجهاً به فساد بیع) با نظر کارشناس ساختمان به فروشنده مراجعه نماید یا خیر؟2. غرامت یا سقوط ارزش وجه رایج کشور را علاوه بر ثمن معامله نسبت به فضول در این فرض را آیا مستحق می باشیم یا خیر؟

باسمه تعالی

1. مشتری جز ثمن معامله را نمی تواند از فروشنده مطالبه کند.

2. در این فرض بعید نیست، مشتری قدرت خرید وجه پرداخت شده را نسبت به کالای خریداری شده (در اینجا ساختمان مثلاً) استحقاق داشته باشد و بتواند از فروشنده (فضول) آن را مطالبه کند.

بنابراین، آنچه با وجه مزبور از نوع مال فروخته شده در زمان انجام معامله قابل معامله بوده است، باید از سوی فضول به مشتری پرداخت شود. پس اگر با آن پول امکان خرید ساختمانی با این خصوصیات وجود داشته است، باید مبلغ پرداخت شده چنین امکانی را برای فروشنده فراهم سازد.

کد سایت fa91
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات