آیا سجده کردن آن هم برای تشکر از خدا به عَلَمی که نماد وفاداری حضرت عباس ـ علیه السلام ـ است، جایز است؟
آیا سجده کردن آن هم برای تشکر از خدا به عَلَمی که نماد وفاداری حضرت عباس ـ علیه السلام ـ است، جایز است؟

باسمه تعالی

سجده برای غیر خدا حرام است. سجده به علم قطعاً از مصادیق بدعت و انحراف است و جایز نیست.

 

کد سایت fa912
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا|مجلس اهل بیت