عقیم نمودن گربه جهت جلوگیری از ولگرد شدن و آسیب دیدن او در ارتباط با محیط، چه حکمی دارد؟ با توجه به این که گربه های دستی به محیط خارج آشنایی نداشته و خروج آن ها موجب بیماری و گاه مرگ آن ها می شود.
عقیم نمودن گربه جهت جلوگیری از ولگرد شدن و آسیب دیدن او در ارتباط با محیط، چه حکمی دارد؟ با توجه به این که گربه های دستی به محیط خارج آشنایی نداشته و خروج آن ها موجب بیماری و گاه مرگ آن ها می شود.

اگر این امر بدون آزار و اذیت حیوان صورت پذیرد و چنین مصالحی آن را اقتضا کند، بلامانع است.

کد سایت fa914 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات