اگر کسی تشهد را سهواً نخوانده است و بعد از نماز هم قبل از به جا آوردن قضای تشهد، کاری که نماز را باطل می کند، انجام بدهد؛ مثلاً حرف بزند و ... چه وظیفه ای خواهد داشت؟ نمازش چه حکمی دارد؟
اگر کسی تشهد را سهواً نخوانده است و بعد از نماز هم قبل از به جا آوردن قضای تشهد، کاری که نماز را باطل می کند، انجام بدهد؛ مثلاً حرف بزند و ... چه وظیفه ای خواهد داشت؟ نمازش چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر به عمد چنین کاری کند، معصیت کرده است. اما باید فوراً تشهد را با رعایت شرایط نماز مانند وضو، طهارت بدن و لباس و ... قضا کند و سپس دو سجدۀ سهو نیز به جا آورد.

2. نمازش صحیح است.

 

کد سایت fa917