در رساله ها نوشته اند زن و مرد می توانند خودشان صیغه بخوانند آن هم یک جمله کوتاه و فارسی. پس چه فرقی با روابطی که الان رواج پیدا کرده دارد؟
در رساله ها نوشته اند زن و مرد می توانند خودشان صیغه بخوانند آن هم یک جمله کوتاه و فارسی. پس چه فرقی با روابطی که الان رواج پیدا کرده دارد؟

اگر ازدواج با شرایط آن انجام شود، ولو عقد توسط خود زن و مرد و به فارسی صورت پذیرد، صحیح است و زنا نمی باشد.

کد سایت fa929 کد بایگانی 0