مس کردن اسم حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ و حضرت محسن بدون وضو چگونه است؟
مس کردن اسم حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ و حضرت محسن بدون وضو چگونه است؟

باسمه تعالی

دست زدن به نام این دو بزرگوار بدون وضو حرام نیست؛ البته اگر در موردی این کار بی احترامی محسوب شود، جایز نیست.

کد سایت fa930
طبقه بندی موضوعی وضو